Handmade shoes, 2013.

© Pinelopi Loizidou


© 2024 Virtual Shoe Museum