Bata Shoe Museum, Toronto, Canada

Fabulous shoe design