Narrow Beauty

Jie Yi

Graduation ‘Female sexuality’ collection, 2019.

3D printed.

© Jie Yi


© 2022 Virtual Shoe Museum