Interchangeable

Bingqing Yi

Textile woven ankle boots with clear-resin platform soles, 2019.

© Bingqing Yi


© 2024 Virtual Shoe Museum