Interchangeable shoes

Bingqing Yi

Woven shoes, 2019.
Material: resin and fabric.
© Bingqing Yi


© 2021 Virtual Shoe Museum